موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

مراسم اختتاميه كارگاه بين المللى ايران و ايتاليا تحت عنوان كيفيت دادن به فضاهاى بيرون از ايستگاه مترو كه به ميزبانى دانشگاه علاالدوله سمنانى گرمسار