موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

برگزاری کنفرانس علمی پروفسور محمد منصور فلامکی

 

 برگزاری کنفرانس علمی پروفسور "محمد منصور فلامکی" تحت عنوان "معماری و نقش خیال" در سالن اجتماعات دانشکده معماری