موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

کسب مقام اول دانشجویان موسسه در ششمین دوره مسابقات قهرمانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ورزشی تکواندوکسب مقام اول در ششمین دوره مسابقات قهرمانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ورزشی تکواندو، توسط آقای محمدرضا فیضی از دانشجویان مؤسسه را تبریک میگوییم.