موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

دعوت از دکتر حسن اصانلو جهت سخنرانی در کنگره بین المللی عمران و معماری