موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

سخنرانی دکتر حسن اصانلو در پنجمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری

 

سخنرانی دکتر حسن اصانلو در پنجمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری، با موضوع "تأثیر معماری

راسیونالیسم بر مسکن اجتماعی" در بخش  سخنرانان کلیدی