موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

سخنرانی علمی دکتر برخورداری رئیس دانشگاه و دکتر قدرتی رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در مؤسسه - پنجشنبه 3 اسفند 96