موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

معرفی کتاب "جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران" تالیف دکتر حسن اصانلو رئیس دانشکده معماری مؤسسه، به عنوان سرفصل درس "حکمت معماری در ایران"‎

 

کتاب "جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران" تالیف دکتر حسن اصانلو رئیس دانشکده معماری مؤسسه، در سرفصل جدید مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای درس "حکمت معماری در ایران" معرفی شد.
 

در سرفصل جدید مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری (پیشنهاد دانشگاه تهران) برای درس "حکمت معماری در ایران" کتاب "جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران" تالیف دکتر حسن اصانلو، به عنوان اولین منبع درس یاد شده از سوی وزارت علوم معرفی شده است و به اساتید و دانشجویان پیشنهاد می گردد.

مؤسسه علاءالدوله سمنانی ضمن تبریک این دستاورد چشمگیر برای  ایشان و جامعه دانشگاهی، امیدوار است تالیفات ارزشمند ایشان درباره معماری و شهرسازی ایران با دید بین المللی، همواره رهگشای دانش معماری و شهرسازی کشور عزیزمان باشد.