موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

تخلفات پایان ترم نیمسال 962

 

شورای بدوی کمیته انضباطی مؤسسه، تخلفات صورت گرفته در امتحانات پایان ترم 962 را مورد بررسی قرار داده است. دانشجویان جهت دریافت حکم خود به دبیر کمیته، جناب آقای جاویدپور مراجعه نمایند.