موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

حراست و نظام وظیفه

مدارک لازم جهت بررسی و مشخّص شدن وضعیت نظام وظیفه

 

کلیة دانشجویان ورودی جدید ( پسران ) موظفند به منظور صدور برگه معافیت تحصیلی با ارائه مدارک لازم (( به شرح ذیل))

به مسئول نظام وظیفه مؤسسه مراجعه نمایند.

دریافت فایل راهنما شماره 1

دریافت فایل راهنما شماره2