موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

اطلاعیه

 

اطلاعیه مالی

 

دانشجویانی که تاکنون نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام نکرده اند خواهشمند است تا تاریخ 1397/09/30 به امور مالی مراجعه و اقدام لازم معمول دارند. در غیر اینصورت کارت  ورود به جلسه امتحان نیمسال اول971 صادرنخواهد شد.

                                   امور مالی مؤسسه