موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

شوراهای موسسه

 

شورای آموزشی:

این شورا وظیفه تهیه وتدوین برنامه های آموزشی موسسه را داشته ومطالبات دانشجویان در سطوح عالی را بررسی می نماید.

اعضای شورای آموزشی به قرار زیر می باشد:

 

ریاست موسسه (رئیس شورا): دکتر هرمز فامیلی

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی(دبیر شورا): مهندس علیرضا فرخی

رئیس دانشکده معماری: دکتر حسن اصانلو

مدیر آموزش موسسه: مهندس علیرضا فرخی

مدیر گروه مهندسی عمران نقشه برداری: دکتر شمس نوبخت دوران

مشاور تحصیلات تکمیلی: مهندس محمدمهدی سلامت راد

 

کارشناس آموزش عمران: خانم شاه حسینی

کارشناس آموزش معماری: خانم رودی

 

گزیده ای از وظایف این شورا عبارتند از:

.همکاری با معاون آموزشی موسسه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای عالی وتصمیمات ریاست محترم موسسه

.ارائه پیشنهاد در زمینه های برنامه های آموزشی، نحوه اجرای برنامه های درسی وشیوه نامه های داخلی اداره آموزش

.بررسی و اظهار نظر درباره مسائل، مشکلات و مطالبات دانشجویان در سطح عالی

.بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره جدید موسسه

.بررسی و تایید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه ویا اساتید مدعو

 

شورای تحصیلات تکمیلی:

این شورا تدوین برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی را بر عهده داشته و به فراهم آوردن امکانات در زمینه گسترش دوره های تخصصی کمک می نماید. اعضای این شورا به قرار زیر می باشند:

 

ریاست موسسه (رئیس شورا): دکتر هرمز فامیلی

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی(دبیر شورا): مهندس علیرضا فرخی

رئیس دانشکده معماری: دکتر حسن اصانلو

مشاور تحصیلات تکمیلی: مهندس محمدمهدی سلامت راد

 عضو هیات علمی: دکتر شمس نوبخت

عضو هیات علمی: دکتر غلامرضا شوبیری

استاد مدعو: دکتر بهنود برمایه ور

استاد مدعو: مهندس صادق قوامی

استاد مدعو: مهندس حمید جهانبخش