موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

هیات موسس

دکتر هرمز فامیلی:ریاست هیات موسس

دکتر پرویز کردوانی

 

دکتر سید مهدی حسینی

 

حجت الاسلام دکتر عزت اله واعظی

 

مهندس منوچهر پازوکی

 

دکتر هدایت اله ستوده انواری

 

دکتر سیف اله بهاری