موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

سازه، زلزله، ژئوتکنیک

اعضاءگروه:

دکتر هرمز فامیلی(مدیر گروه)

دکتر عبدالحسین حداد

دکتر صادق قوامی جمال

دکتر محمد حسین مبینی

دکتر کیانوش سامانی پور