موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

مدیریت پروژه، مدیریت ساخت

اعضاء گروه:

دکتربابک زمانزاده (مدیر گروه)

دکتر حسن اصانلو

دکترمهدی محرمی

دکترامیر شورکابی

دکترامید پور افشار

دکتربهنود برمایه ور

دکتریعقوب علیپور