موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

مدیریت پروژه، مدیریت ساخت

اعضاء گروه:

دکتر بهنود برمایه ور (مدیر گروه)

دکتر حسن اصانلو

دکترمهدی محرمی

دکترامیر شورکابی

دکترامید پور افشار