موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

معماری، طراحی شهری

اعضاء گروه:

دکتر حسن اصانلو (مدیر گروه)

دکتر محسن دولتی

دکتر محمد باقر افشاربکشلو

دکترسیاوش دباغ

دکتر حامد شیخ طاهری