موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

جدول دروس

گروه های کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه (جدول دروس)

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت (جدول دروس)

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران – راه و ترابری (جدول دروس )

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی   ( جدول دروس )

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی ) (چارت پیشنهادی) (جدول دروس

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - زلزله  ( جدول دروس) 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مدیریت منابع آب  (جدول دروس )

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - حمل ونقل ( جدول دروس )

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری جدول دروس)

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مدیریت پروژه و ساخت (جدول دروس)

 


گروه های کارشناسی پیوسته

- کارشناسی پیوسته مهندسی عمران جدول دروس )  (جدول ترمیک ورودی های قبل 93) (جدول ترمیک ورودی 93 به بعد)

 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران - نقشه برداری (جدول ترمیک)(جدول دروس)

 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع  (جدول ترمیک)(جدول دروس)

  کارشناسی پیوسته مهندسی معماری (جدول دروس)

 - کارشناسی پیوسته معماری داخلی  (جدول دروس)

- کارشناسی پیوسته مهندسی شهر سازی (جدول دروس)

- کارشناسی پیوسته مهندسی مرمت بناهای تاریخی (جدول دروس)

- کارشناسی پیوسته مهندسی مدیریت جهانگردی (جدول دروس)

 


 گروه های کارشناسی ناپیوسته

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران  (جدول دروس) (جدول ترمیک)

- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری (جدول دروس)

 


گروه های کاردانی

- کاردانی فنی ناپیوسته عمران - کارهای عمومی ساختمان (جدول ترمیک

 - کاردانی فنی پیوسته (فنی حرفه ای) ساختمان - کارهای عمومی ساختمان (جدول ترمیک)

- کاردانی ناپیوسته معماری ( جدول دروس)