موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه قیر و آسفالت

آزمایشگاه هیدرولیک

----------------------------------------------------------------

سرپرست آزمایشگاهها: صادق قوامی جمال

کارشناس آزمایشگاهها: یوسف خاکساری