موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

گزارش تصویری برگزاری جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری مؤسسه با حضور داوران معتبر بین المللی و داخلی