موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

اخبار کلاس ها

 دانشجویان می توانند اخبار مربوط به دروس اساتید و تشکیل کلاسها را از این قسمت پیگیری نمایند.

قابل توجه دانشجویان استاد برزگار :

کلاس جبرانی درس مهندسی فاکتورهای انسانی استاد برزگار روز پنجشنبه مورخ  97/10/06  برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد شیخ طاهری :

کلاس جبرانی استاد شیخ طاهری روز چهارشنبه مورخ 97/10/12  برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد رکنی :

 کلاسهای جبرانی  استاد رکنی (کلاس درس  تحلیل سیستم روزچهارشنبه مورخ 97/09/28 ساعت10:30)  (کلاس درس مدیریت کیفیت روزپنجشنبه مورخ 97/09/29 از ساعت 15:00 الی 17:00) برگزارخواهد شد .

قابل توجه دانشجویان استاد پورفرزاد :

کلاس جبرانی درس طرح معماری4  استاد ‍‍پورفرزاد روزجمعه مورخ 97/09/23  برگزار خواهد شد .

قابل توجه دانشجویان استاد شیخ طاهری :

کلیه کلاسهای  استاد شیخ طاهری روزچهارشنبه مورخ 97/09/21  برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رحیمیان :

 کلاسهای جبرانی و امتحان درس تربیت بدنی 1 و تربیت بدنی 2 در تاریخ های  5 و 6 دیماه برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد پورفرزاد :

کلیه کلاسهای  استاد پورفرزاد روز پنجشنبه مورخ 97/09/01  برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد زمانزاده :

کلیه کلاسهای  استاد زمانزاده روز پنجشنبه مورخ 97/09/01  برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد بصیری :

کلیه کلاسهای  استاد بصیری روز پنجشنبه مورخ 97/09/01  برگزار نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رحیمیان :

کلیه کلاسهای  استاد رحیمیان روز چهارشنبه مورخ 97/08/23  برگزار نخواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد برزگار :

کلاس جبرانی استاد برزگار روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 از ساعت 8 الی 11:30   برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد محرمی :

کلاس جبرانی استاد محرمی روز پنجشنبه مورخ 97/08/24  برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد فریور :

 کلاس جبرانی استاد فریور روز پنجشنبه مورخ 97/08/10  برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان استاد واعظی :

 کلاس جبرانی درس معارف 2  استاد واعظی روز پنجشنبه 97/3/3 از ساعت 8:00 الی 9:40 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد پورفرزاد :

 کلاس جبرانی درس طرح 5 استاد پورفرزاد روز جمعه 97/3/4  برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد ثامنی :

 کلاس جبرانی درس تکنولوژی و بازرسی جوش  استاد ثامنی روز پنجشنبه 97/3/3  از ساعت 9:40 الی 11:20 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد سلامت :

 کلاس جبرانی درس طرح 5 معماری استاد سلامت روز پنجشنبه 97/3/24   برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد شعبانی :

امتحان درس تربیت بدنی استاد شعبانی  مورخ پنجشنبه 97/3/3 بر گزار خواهد شد. 

قابل توجه دانشجویان استاد مهسا شاه حسینی :

 کلاس جبرانی درس استاد شاه حسینی روز پنجشنبه 97/2/27  ساعت 13:15 الی 17:00  برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان دکترشوبیری :

 کلیه کلاس های  دکتر شوبیری مورخ پنجشنبه 97/2/21  و جمعه 97/2/21  برگزار نخواهد شد و کلاسهای جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد معمم :

 کلاس جبرانی درس روستا2  روز جمعه 97/2/21  ساعت 9:00 الی 14:00  برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد نادری :

 کلاسهای جبرانی درس های طراحی تغییر کاربری در معماری و روش تحقیق روز جمعه 97/2/21  ساعت 9:00 الی 12:00 ،  معماری جهان 

روز جمعه 97/2/21  ساعت 12:00 الی 14:00  برگزار خواهند شد.

قابل توجه دانشجویان استاد فائزه فریور :

 کلاس جبرانی درس محاسبات عددی گروه صنایع  روز پنجشنبه 97/2/20  برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد دیهیم :

 کلاسهای جبرانی درس های تحلیل سازه های I روز سه شنبه 97/2/11  ساعت 14:00 الی 17:00 ،  سازه های بتنی (معماری) روز پنجشنبه

97/2/20  ساعت 12:30 الی 15:30 ، اصول مهندسی زلزله  روز چهارشنبه 97/2/19  ساعت 13:30 الی 17:00 برگزار خواهند شد.

قابل توجه دانشجویان استاد اشرفی :

 

کلاس جبرانی استاد اشرفی روزچهارشنبه 97/2/19 ساعت 16:00 الی 18:00  بر گزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد دیهیم : 

 کلیه کلاسهای استاد دیهیم در مورخهای  سه شنبه 97/1/28  ، چهارشنبه 97/1/29  و پنجشنبه 97/1/30  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی

متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان دکتر فرخی : 

 کلاس درس آبهای زیر زمینی و مکانیک سیالات  استاد فرخی در مورخ چهارشنبه 97/1/29  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی هفته آینده در

مورخ سه شنبه 97/2/4  بر گزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان دکتر سامانی پور : 

کلیه کلاس های استاد سامانی پور  پنجشنبه 97/1/23  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان استاد رحیمیان :

دانشجویانی که تاکنون موفق به گذراندن درس تربیت بدنی را نداشته اند می توانند در روز چهارشنبه 96/3/3 در موسسه حضور داشته باشند.

قابل توجه کلیه دانشجویان استاد دیهیم :

کلاس جبرانی درس اصول باد و زلزله در مورخ چهارشنبه 96/3/3 ساعت 3 تا 17 برگزار خواهد گردید

قابل توجه کلیه دانشجویان استادفریدونیان :

کلاس جبرانی درس مدیریت خطر   در مورخ جمعه 96/3/5 ساعت8   تا 17 برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس مقررات پیمان  در مورخ جمعه 96/3/5 ساعت8  تا 17 برگزار خواهد گردید .

قابل توجه کلیه دانشجویان استاد غیاثوند :

کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی 2   در مورخ چهارشنبه 96/3/3 ساعت13  تا 10 برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس تفسیر موضوعی قرآن (متون)  در مورخ پنج شنبه 96/2/28 ساعت 11 تا 9:30 برگزار خواهد گردید .

قابل توجه کلیه دانشجویان درس استاد رخساری :

کلاس درس استاد رخساری در مورخ چهارشنبه 96/2/27 برگزار نمی گردد. 

قابل توجه کلیه دانشجویان درس استاد دیهیم :

کلاس درس استاد دیهیم در مورخ پنجشنبه 96/2/14 برگزار نمی گردد وکلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان درس "ارزیابی کاروزمان" استاد علی فریور :

کلاس درس" ارزیابی کارو زمان " در مورخ چهارشنبه 96/2/13 (بعد ازظهر ساعت 15 الی 17) تشکیل نمی گردد وکلاس جبرانی این درس متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد مدیریت ساخت دکتر اثنی عشری :

کلاس جبرانی درس مدیریت پروژه (2 کلاس)  در مورخ سه شنبه 96/2/13 برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس سمینار تحقیق (2 کلاس)  در مورخ سه شنبه 96/2/13 برگزار خواهد گردید .

قابل توجه کلیه دانشجویان درس تفسیر موضوعی قرآن استاد غیاثوند :

کلاس این درس    سه شنبه 96/2/12 ساعت 15:45 برگزار نخواهد شد و متعاقباً کلاس جبرانی اعلام می گردد .

قابل توجه کلیه دانشجویان درس علم مواد استاد ثامنی :

کلاس جبرانی این درس در مورخ  سه شنبه 96/2/19 ساعت 18-16 برگزار خواهد شد .

قابل توجه کلیه دانشجویان درس بازرسی جوش استاد ثامنی :

کلاس جبرانی این درس در مورخ  جمعه 96/2/15 ساعت 11:30-10 برگزار خواهد شد .

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتر نوبخت :

کلیه کلاسهای درس استاد نوبخت در مورخ دوشنبه 96/2/12 برگزار خواهد شد و حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.همچنین دانشجویان درس کارورزی  نیز می بایست در این تاریخ  به استاد  مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان استاد یوردخانی و استاد غیاثوند :

کلاس درس تحلیل سازه استاد یوردخانی فردا روز سه شنبه 96/1/29  بر گزار نمی گردد . کلاس استاد غیاثوند فردا سه شنبه 96/1/29 برگزار می گردد.(این ترتیب تا پایان ترم برقرار می باشد)

قابل توجه دانشجویان دکتر فریدونیان :

کلیه کلاسهای استاد فریدونیان روز پنجشنبه 96/1/24 برگزار نمی گردد. 

قابل توجه دانشجویان استاد اشرفی گل :
کلیه کلاسهای استاد اشرفی روزچهارشنبه 96/1/23   برگزارنمی گردد.

قابل توجه دانشجویان صنایع استاد مهسا شاه حسینی :

کلاس جیرانی درس تحقیق در عملیات  استاد شاه حسینی  روزجمعه  96/1/25  از ساعت 8 الی 13 برگزارمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد یوردخانی :

کلاس درس تحلیل سازه استاد یوردخانی  روز سه شنبه 96/1/15  برگزارمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استادقوامی :

کلیه کلاسهای استاد قوامی   روز جمعه 95/12/20  برگزار نمی گردد .

قابل توجه دانشجویان استاد ثامنی :

 کلاس درس جوشکاری   روز چهارشنبه 95/12/18  ساعت 10:30 الی 12:10 برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کرمعلی :

کلیه کلاس درس زبان تخصصی عمران   روز جمعه 95/12/6  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد جهانبخش :

کلیه کلاسهای استاد جهانبخش روز پنج شنبه 95/12/5  و روز جمعه 95/12/6  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد رخساری :

کلیه کلاسهای  نقشه برداری روزچهار شنبه 95/12/4   برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد یوردخانی :

کلاس  درس تحلیل سازه1 روزسه شنبه 95/12/3  ساعت 8 الی 10 برگزار نمی گردد .

قابل توجه دانشجویان استاد پورفرزاد  :

کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی2  روز پنجشنبه 95/10/16  بر گزار خواهد شد .

قابل توجه دانشجویان استاد قندالی  :

کلاس جبرانی درس تاسیسات  روز پنجشنبه 95/10/9  بر گزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد دهقانپور  :

کلاس جبرانی درس طراحی معماری 4  و مبانی نظری  روز پنجشنبه 95/10/9  بر گزار خواهد شد. 

کلاس جبرانی درس درس طراحی معماری 4 و مبانی نظری روز جمعه  95/10/10 بر گزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان استاد عندلیب : 

 کلاس ساعت اول استاد عندلیب روز پنجشنبه 95/9/25  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد یوردخانی : 

کلیه کلاسهای استاد یوردخانی روز چهارشنبه 95/9/24  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان مهندس علی فریور :

کلاس جبرانی درس اقتصاد عمومی روز پنجشنبه 95/10/2 ساعت 16:20 الی 17:20 بر گزار خواهد شد. 

کلاس جبرانی درس اقتصاد مهندسی روز جمعه  95/9/26 ساعت 8:30 الی 10:30 بر گزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان دکتر منا احمدی : 

کلیه کلاسهای استاد احمدی روز پنجشنبه 95/9/25  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد قوامی : 

 کلاس درس دینامیک خاک(گروه زلزله) و آزمایشگاه مکانیک خاک روز پنجشنبه 95/9/11  برگزار نمی گردد .

قابل توجه دانشجویان استاد جهانبخش : 

 کلیه کلاس های  استاد جهانبخش روز پنجشنبه 95/9/11  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان دکتر مشتاق : 

 کلاس درس  استاد مشتاق روز جمعه 95/9/5  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد گمینی:

کلیه کلاسهای استاد گمینی در روز چهارشنبه 95/9/3 برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد گمینی:

کلیه کلاسهای استاد گمینی در روز سه شنبه 95/9/2 برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد حسینی :

کلاس های استادحسینی روز  جمعه 95/8/28  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

عدم تشکیل کلاس های کارگاه ماشین افزار 1

کلاس درس کارگاه ماشین افزار 1 گروه صنایع  روز چهارشنبه 95/8/26 در فنی حرفه ای برگزار نمی گردد. هفته آینده دو گروه با هم تشکیل می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد فریور:

کلاسهای استاد فریور درس اقتصاد عمومی1 روز پنجشنبه 95/8/27 برگزار نمی گردد و کلاسهای جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد قندالی:

کلاسهای استاد قندالی روز پنج شنبه 95/8/27 برگزار نمی گردد وکلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان استاد زرین کمر:

کلاسهای استاد زرین کمر فردا سه شنبه 95/8/25 برگزار نمی گردد وکلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان دکتر جورابلو :

کلاس درس زهکشی دکتر جورابلو فردا  جمعه 95/8/14  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان دکتر اکبری :  

کلاس درس طرح استاد اکبری فردا چهارشنبه 95/8/12  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان دکتر فرخی : 

 کلاس درس آبهای زیر زمینی استاد فرخی فردا پنجشنبه 95/7/29  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویان دکتر سامانی پور : 

کلیه کلاس های استاد سامانی پور  چهارشنبه 95/7/27  برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می شود.