موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

معاونت اداری و مالی

معاونت اداري و مالي دانشگاه وظيفه برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق و ضوابط مالي را عهده دار می باشد. اهم وظایف این معاونت به قرار زیر می باشد:

• همکاری با رئيس موسسه در اجرای هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ستادی موسسه
• رسيدگي به چگونگي گردش كارها و روشهاي كار در واحدهاي مختلف
• اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در موسسه در چهارچوب قوانين و مقررات جاری
• نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور مالي و معاملاتي
• ارائه گزارش توجيهي لازم به رئيس موسسه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت سرپرستي
• استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن
• شركت در شوراها، كمسيونها، جلسات و اظهار نظر در مسائل مختلف مالي و اداري در چهار چوب مقررات و حفظ مصالح موسسه
• اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ايجاد امکانات لازم در آن مورد
• نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحيح قوانين و مقررات مالی
• نظارت بر تدارکات و تأمين به موقع لوازم، وسائل و تجهيزات واحدهای مختلف دانشگاه
• نظارت بر انجام کليه امور خدمات عمومی، فنی و تأسيساتی و تعميراتی، تزئينی و بهداشتی محيط دانشگاه
• نظارت بر انجام کليه امور حقوقی دانشگاه، جهت استيفای حقوق دانشگاه در مراجع ذيصلاح.

 

 معاونت اداری و مالی : آقای دکتر هدایت الله ستوده انواری

 مدیریت اداری و مالی : آقای مجید قبله سوها

  کارشناس مالی : خانم میرآخورلی

 

آیین نامه ها و اطلاعیه های  امور مالی

 

 

ردیف                              عنوان                                                                                            تاریخ ثبت

 

1-            جدول جزئیات شهریه دانشجویان ترم923 تابستان                                                   93/4/30