موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

بخش مهندسی صنایع

گرايش­های مختلف رشته های مهندسی مبتنی بر اندازه گيری، محاسبه و تحليل با استفاده از علوم رياضی و تجربی است. در نتيجه حرفه مهندسی با دید صرفاً فنی، موجب محدوديت ديدگاه در ابعاد خاص شده و برخی موضوعات مانند يافتن بهترين روشهای مديريتی و ارتباطات انسانی در ديدگاه محض مهندسی ناديده گرفته ميشود. مهندسی صنايع با در برداشتن نگرش سيستماتيک و فراگير ارتباط تخصصهای مختلف و نهاد مديريت سازمان را ايجاد نموده و امور برنامه ريزی، سازماندهی، هدايت و نظارت بر امور اجرايی با هماهنگی بيشتری دنبال ميگردد. اين رشته بر پايه دانش تخصصي و تبحر در علوم رياضي، طبيعي، اجتماعي و نيز قوانين و روشهاي تجزيه و تحليل مهندسي و طراحي بنا نهاده شده است تا به كمك اين علوم و قوانين، به تعيين، پيش‌بيني و ارزيابي نتايج حاصل از سيستمهاي يكپارچه بپردازد.
با پيشرفت مديريت علمی، مهندسی صنايع با تفکری بر مبنای علوم رياضی، فيزيکی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه صنعت و خدمات ظهور کرده که به معنی ايجاد يک تفکر فراگير و سيستماتيک می­باشد. نگاه مهندسی صنايع به مسائل از زوايا و ديدگاههای مختلف همانند توجه به خروجی و محصول سيستم، توجه به مشتری و يا نگرش به بهره وری سازمان قابل طرح و پيگيری ميباشد که بر مبنای اصول فکری تقريباً يکسانی دنبال ميگردد.
در کشور ایران با گذشت زمان و توسعه كارخانه‌ها، نياز به روشهاي علمي براي مديريت اين گونه واحدها افزايش يافته و بدين‌سان زمينه‌هاي لازم به منظور شكل‌گيري و ظهور مهندسي صنايع فراهم آمده است.ابعاد فعالیتهای صنعتی و خدماتی آن چنان گسترده است که حل مسائل تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح اینگونه واحدها را بدون بهره گیری از روش­های علمی غیر ممکن ساخته است. لذا مدیریت موسسات تولیدی و خدماتی نیاز مبرمی بهوجود کارشناسمتبحر دارد.
واحدهای صنعتی و توليدی کشور عليرغم بهره مندی از ماشين‏ آلات و وسايل پيشرفته، فاقد يک نظام و سيستم صنعتی هستند. مشخصاً در اينگونه واحدها با مسائل صنعتی بطور مقطعــی برخورد و به ارتباطی منطقی بين اجزای سيستم کمتـــر توجه شده است. اين ضعف عمدتاً به لحاظ کمبــود کادر کارشناسی در سطح علمی بالا است.با بهره‏ گيـــــری از فارغ‏ التحصيلان اين رشتـــه مي‏توان به ميزان قابل توجهــــی به اين کمبــود پايان داد.
مهندسی صنايع، شامل روشهايی است که منجر به بهبود عملکرد کلی سيستم مي‏شود. اين امر، توسط معيارهای اقتصادی، کيفيتی، تاثيرات محيطی و ارتباط آنها با رفاه بشر سنجيده مي‏شود، لذا حيطه وظايف يک مهندسی صنايع، وسيع‏تر از وظايف ساير مهندسان است. به عبارت ديگر، هر مهندس صنايع، علاوه بر کسب تخصص در زمينه‏ های فنی بايد از آموزش کافی در علوم رفتاری و گروهی و علوم زيستی نيز برخوردار باشد.
لذا فارغ ‏التحصيــلان اين دوره با مشارکت رشته‏ های تخصصی ديگر مي‏توانند با روشهای علمی در امربرنامه ريزی در سطح وزارتخانه‏ ها و سازمانها اين نقيصه را جبران نمايند.

 

رشته های زیر مجموعه این بخش عبارتند از:

        کارشناسی پیوسته 

    مهندسی صنایع