موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی

 

 

 
 

مدیریت منابع آب، سازه های هیدرولیکی

اعضاء گروه:

دکترعلیرضا فرخی (مدیر گروه)

دکترغلامرضا شوبیری

دکترعلی دلنواز

دکترحامد سرکرده

دکترمهدی جورابلو